IMG 2177 IMG 2426 IMG 0368 IMG 1250 13413510 1168768576486916 7726149894221463033 N IMG 2751 IMG 0577 IMG 1456 IMG 0698 IMG 0611 IMG 0184 IMG 0932 IMG 0106 Screen Shot 2015 04 18 At 200153 IMG 0332 IMG 0318 IMG 5460 IMG 1865 Screen Shot 2015 04 18 At 200009 RNLI IMG 0329 IMG 6668 IMG 0538 Hnadolig Gwyl Synhwyrau 2014 IMG 0155 IMG 1620 Photo

Mae Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn ysgol gynradd Gymraeg ddynodedig yn Llandeilo. Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 3 -11 blwydd oed. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a cynulleidfa ehangach am y profiadau niferus ac amrywiol sy'n cael ei wneud gan ddisgyblion yr ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

Datganiad Cenhadaeth  

(Ffocws ar heddiw) 

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder a datblygu eu llawn botensial.

  Ein Gweledigaeth  

 (Ffocws ar y dyfodol)  

 Yn Ysgol Gymraeg Teilo Sant, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus a diogel sy'n symbylu ac sy'n darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu disgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i’w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol ddwyieithog gariadus, digidol a chefnogol.


Sharepoint Llywodraethwyr

Adroddiad Estyn - Ysgol Gymraeg Teilo Sant 2016 

Plant Blwyddyn 4 yn mwynhau gwersyll Yr Urdd yn Llangrannog. Clicier ar y llun.

IMG 3422

Screen Shot 2018 05 15 At 114804

Clicier yma am Fwydlen Haf 2018

Canu

Clicier ar y llun am fwy o wybodaeth ar

Cyngerdd Yr Ysgolion

Gemau'r Gymanwlad ym Mharc Dref Rhydaman

Clicier am y Manylion

Blwyddyn 3 yn mwynhau eu diwrnod yng Nghastell Henllys.

Clicier am fwy o luniau.

IMG 6359

Diogelwch Ar Lein: Canllawiau i Rieni a Disgyblion Teilo Sant

Diolch i'r Cyngor Digidol am eu gwaith caled.

Cymru FM

 

Cyfle arall i wrando ar ddisgyblion Blwyddyn 6 yn cyflwyno rhaglen ar Cymru FM.

Ail Ryfel Byd yn Abertawe gyda Blwyddyn 6

IMG 2935

Y Cyfnod Sylfaen yn perfformio Sankta Lucia.

P1020120

Lluniau Sioe Nadolig Cyfnod Allwedol 2

P1010955

Adroddiad cryno Y Llywodraethwyr. Clicier yma.

Prydau Bwyd Ysgol.

Clicier yma i weld Bwydlen Gaeaf 2017

Hysbysu rhieni am eu hawl i gyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod gyda'r Corff Llywodraethol.

Gwasanaeth Diolchgarwch

IMG 0269

Gwariant Amddifadedd yr Ysgol 2017/18

Dysgu Cymraeg?

Clicier yma.

Gwybodaeth am y 'Siarter Iaith' i gael ar y dudalen Llythyron.

Blwyddyn 5 yng Nghaerdydd. Clicier ar y llun.

IMG 0152

Sgiliau Bach.

Clwb aml sgiliau i blant rhwng 3 a 7 blwydd oed.

Manylion yma.

Unknown 1

Adran Tywi.

Clicier yma am fwy o wybodaeth.

 

Seddau sbâr ar fysiau ysgol

Straeon Sant

Clicier ar y llun isod.

Teilologo

Talent Teilo.

Pawb wedi mwynhau diwrnod arbennig.

IMG 2258

Da iawn i'r Meithrin a'r Derbyn

Photo 07 05 2017 092253

Photo 07 05 2017 091942    Photo 07 05 2017 092224

Ffair Haf

IMG 2423

Mabolgampau'r Ysgol

IMG 1156

Blwyddyn 4 yn mwynhau yng Nghastell Caeriw

IMG 4587

Gwybodaeth ynglyn â All Stars Cricket 

i blant rhwng 5 a 8 blwydd oed.

Adroddiad Llawn ar Gyfer Rhieni a Chorff Llywodraethol Ysgol Gymraeg Teilo Sant 2015 /16

Cinio Ysgol.

Clicier yma i weld Bwydlen yr Haf 

Beibl i Bawb

Cyfnod Allweddol 2 yn derbyn Beibl y Plant.

IMG 2333 2

Diwrnod Eco Teilo Sant

IMG 2267

Pêl Droed Ysgolion Cynradd ym 

Mharc Waun Dew, Caerfyrddin.

IMG 4464

IMG 4472

Cadnoid y Cymoedd

Gwybodaeth am Rygbi i ferched

CRhA Teilo Sant - Disgo Pasg

Clicier yma am wybodaeth am Daith Hwyl yr Urdd yn ystod gwyliau'r Pasg

Disgyblion Blwyddyn 4 wedi cael amser arbennig yn Llangrannog. Clicier ar y llun.

IMG 3622

Gwybodaeth bwysig.

Disgyblion sy'n symud i'r Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2017.

Clicier yma.

Dathliad Gŵyl Ddewi yn yr Ysgol

Clicier ar y llun

IMG 2177

Côr yr Ysgol yn perfformio yng Nghyngerdd Dathlu Gŵyl Ddewi.

IMG 2112 

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ar ymweliad i

Sain Ffagan.

IMG 0763

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn FwyDiogel 2017

Neges o Flwyddyn 5 - Clicier ar y llun.

Screen Shot 2017 02 10 At 231715

Adnoddau mathemateg ar gael ar sianel YouTube Llywodraeth Cymru. Clicier ar y linc isod a chwilio.

Clicier yma

Llyfrynnau ar lein ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Clicier yma

Fy Ysgol Leol

Manylion am Gategoreiddio Ysgolion

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Diben system categoreiddio Llywodraeth Cymru yw i ddarparu cefnogaeth ac annog gwella ar y cyd. Gwneir hyn drwy roi ysgolion mewn sefyllfa sy'n ein galluogi ni i nodi'r ffactorau sy'n cyfrannu at ein cynnydd a'n llwyddiant, ac i ddeall pa feysydd sy'n rhaid canolbwyntio arnyn nhw i sicrhau ein bod ni'n parhau i ddatblygu. Nid diben y system yw i osod labeli na llunio tablau cynghrair moel.

 

Cystadleuaeth Hwyl Llên Llandeilo - manylion yma.

Gwariant Grant Amddifadedd 2016 / 2017

Yr Urdd - Adran Tywi

Ffair Nadolig

IMG 2045

Gwasanaeth Nadolig y Cyfnod Sylfaen.

Clicier ar y llun.

IMG 0669

Mae'r Cyngor Ysgol wedi casglu dros £400 heddiw.

Clicier ar y llun am luniau diwrnod

Plant Mewn Angen

IMG 1961

Gwybodaeth o'r Cyngor Ysgol ynglyn â Phlant Mewn Angen

Cadwch yn Ddiogel ar Noson Tân Gwyllt

NETBALL TOTS LLANDEILO POSTER

 

 

Diwrnod 'Coch, Gwyn a Gwyrdd' - clicier am fanylion.

Gwasanaeth Diolchgarwch - Clicier ar y llun.

 

IMG 1790

Lluniau Diwrnod T Llew Jones

IMG 1167

 

 

Tllew

Gwybodaeth am Faethu Preifat.

Clicier ar ddolennu islaw.

Ydych Chi'n Gofalu am Blentyn Rhywun Arall?

Wyt Ti'n Cael Gofal Gan Rywun Heblaw Dy Rieni 

Blwyddyn 3 gyda'r Arglwydd Rhys

IMG 0552

 

Disgyblion Blwyddyn 5 yn mwynhau ym Mhentywyn

Clicier ar y llun

IMG 0368

Gwasanaeth Blwyddyn 6. Clicier yma 

 Presenoldeb 100% - Da iawn chi

IMG 1621

 

"Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig"

Llongyfarchiadau ar ennill gwobr yn y gystadleuaeth eleni. Gellir gweld arddangosfa o'r gwaith yn Amgueddfa Abergwili. 

IMG 2126       

IMG 3180

 

Fideo Noson Cerdd a Chelf

Screen Shot 2016 07 07 At 235406

Lluniau o Blas Tan y Bwlch

IMG 1468

Lluniau Talent Teilo

Screen Shot 2016 07 03 At 225511

Diwrnod braf yng Nghae William. Mabolgampau 2016

IMG 1310

Diwrnod arbennig a sych yng Nghei Newydd!

Clicier ar y llun.

IMG 1250

Noson arbennig o dda yn y Ffair Haf. Diolch yn fawr i Rebecca Hayes a'i chriw am drefnu'r noson. Diolch hefyd i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am roi taith dywys o Injan Dân i'r plant.

 Cliciwch islaw am fwy o luniau.

IMG 1172

Y Fflint mewn lluniau!

Llongyfarchiadau i bawb.

IMG 0072

Llongyfarchiadau i Elyn-Medi ar ddod yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Da iawn i'r disgyblion eraill ar eu llwyddiant yn ystod yr Eisteddfod ranbarthol.

IMG 1146

Cyngerdd arbennig. Clicier ar y llun am fwy o luniau

IMG 1064 

Plant Meithrin a Derbyn yn mwynhau'r Jambori.

IMG 1026

 

 

Llongyfarchiadau i Steffan a ddaeth yn gyntaf

(Blwyddyn 1 a 2 i Fechgyn)

ac i Martha a enillodd ei ras yn ogystal (Blwyddyn 1 a 2 i Ferched)

yn Ras Maer Caerfyrddin eleni.

IMG 1022

 

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yn trin gwallt gyda 

Morgan Edward

Clicier ar y llun

IMG 0469

 

Blwyddyn 5 yn mwynhau'r Gweithdy Gwyddoniaeth yng

Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Clicier ar y llun.

IMG 0883

Adroddiad Llawn ar Gyfer Rhieni a Chorff Llywodraethol

Ysgol Gymraeg Teilo Sant 2014/15

Cymeriadau lliwgar ac wynebau hapus yn Teilo Sant.

Diwrnod Disney

IMG 0840

Plant y Blynyddoedd Cynnar yn mwynhau'r awyr agored

IMG 2709

Gwybodaeth am swydd Athro / Athrawes yn Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Clicier Yma

Blwyddyn 4 yn mwynhau eu hymweliad yn Llangrannog

IMG 0698

Blwyddyn 3 yng Nghastell Henllys

IMG 0997 2

Aelodau o dîm Traws Gwlad yr Ysgol

Mwy o luniau yma.

1

Llongyfarchiadau i'n disgyblion am eu llwyddiannau niferus yn Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin.

Pob lwc yn Eisteddfod yr Urdd, Fflint.

IMG 1242

 

IMG 1244

Gwybodaeth ynglŷn â

'Diwrnod Disney'

Blwyddyn 6 yn mwynhau eu diwrnod ym Mharc y Scarlets.

Clicier ar y llun

IMG 1794

 

Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd yn yr Eisteddfod ddydd Sadwrn. 

Isod mae llun o'r cystadleuwyr unigol llwyddiannus.

IMG 0710

Clicier YMA i weld clipiau fideo o wasanaeth Gŵyl Ddewi 

Gwasanaeth ardderchog i ddathlu dydd Gŵyl Dewi Sant.

Clicier isod am fwy o luniau

IMG 0611

Hwyl fawr Mrs. Mainwaring

Hoffai pawb yn Ysgol Gymraeg Teilo Sant ddiolch i chi am eich holl waith caled dros y 23 mlynedd diwethaf.

 Rydym i gyd yn dymuno ymddeoliad hapus iawn i chi.

IMG 1087i

Dathlwch Bythefnos Masnach Deg - clicier ar y logo

Images 1

Heddwas Kev yn arwain sesiwn e-ddiogelwch ar gyfer rhieni.

Mwy o wybodaeth yn yr adran diogelu.

IMG 0567

Aelodau o'r Cyngor Digidol gyda Llywodraethwr Ysgol, Mr Rob Jones, yn ystod gwasanaeth e-ddiogelwch.

Clicier ar y llun i wylio neges bwysig gan ein Cyngor Digidol

IMG 0867

  

Mae ein polisi Amddiffyn Plant wedi ei ddiwygio i gynnwys gwybodaeth am radicaliaeth ac eithafiaeth.

Dolen i'r polisi

 

Pwysig - Trefniadau ar gyfer derbyn a chasglu eich plant

Gwybodaeth ar gyfer rhieni newydd y Meithrin

 

Manylion Grant Amddifadedd Disgyblion 2015/16

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yn mwynhau'r

tywydd ym Mharc Dinefwr!

IMG 0178

 

  

Llongyfarchiadau i Awen a Macsen ar eu llwyddiant yn Wobrau Cyflawnwyr Ifanc Radio Sir Gâr.

Dyfarnwyd Awen yn Llysgennad Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn a

Macsen Gwobr Plentyn o Ddewrder. Mae'r ddau yn llawn haeddu eu gwobrau.

Image

 

CÔR CYMRU 2015

Gwrandewch ar y plant yn canu

LLONGYFARCHIADAU I CHI BLANT. PERFFORMIAD GWYCH A DIWRNOD BYTHGOFIADWY.

 Clicier ar y llun i weld mwy.

Screen Shot 2015 04 18 At 200119

 

Cyngor Eco yr Ysgol ar CymruFM

Clicier ar y Logo

Cymru FM

 

Ceop

 

INSAFE

 

Clicier ar y ddolen isod am wybodaeth ynglŷn â Phrydau Ysgol am Ddim 

Llythyr

Taflen Cyhoeddusrwydd

   

 

Newyddion

Adroddiad cryno'r Llywodraethwyr

Darllenwch Mwy